2013, ജനുവരി 5, ശനിയാഴ്‌ച

സൈക്കി ള്‍
പണ്ട് 
നിന്നെ കാണുമ്പോഴൊക്കെ 
സ്പീഡ് കുറച്ച് 
ബെല്ലടിക്കുമായിരുന്നു 
എന്‍റെ തകരസൈക്കിള്‍

ഇന്ന് 
മൂന്നു കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം 
നീ കടന്നുപോകുമ്പോള്‍
സ്പീഡ്ക്കൂടി
കൂട്ടബെല്ലടിക്കുന്നു
ഹൃദയസൈക്കി ള്‍