2013, ജനുവരി 5, ശനിയാഴ്‌ച

ഉമ്മകള്‍


അടച്ചുറപ്പുള്ള
വാതില്‍ ,
ഉള്ളില്‍ നിന്നും
സാക്ഷ,
കട്ടിയുള്ള കമ്പിളി
ദേഹം മുഴുവന്‍ പുതച്ചു
ശാന്ത നിദ്ര

വാതിലൊന്നു
തള്ളാതെ,
സാക്ഷ നീക്കാതെ ,
കമ്പിളി ഉയര്‍ത്താതെ
നിദ്രയില്‍ നിന്നുണര്‍ത്താതെ
നീ എങ്ങിനെയാണ്
ഒരു രാത്രി മുഴുവന്‍
എന്നെ, ഉമ്മകള്‍ കൊണ്ടിങ്ങനെ
ശ്വാസം മുട്ടിക്കുന്നത്‌ ?